Controls de conductes (concentració, dil•lució, talla focs i explosió)

Un conducte d’aire amb altes concentracions de solvents pot arribar a ser altament perillós.
Amgitec supervisa i regula la concentració de solvents de conductes per tal d’estabilitzar-ne els valors màxims i generar alarmes de manera ràpida.
En instal•lacions on hi hagi un alt risc d’explosió, Amgitec instal•la panells d’explosió i vàlvules talla focs per evitar la propagació a altres àrees de la instal•lació.