Tractament de Compostos Orgànics Volàtils (COV’s)

Les normatives actuals regulen les emissions de Compostos Orgànics Volàtils derivats de diferents processos industrials per ser altament contaminants.
Amgitec adapta la seva instal·lació amb equips Oxidadors Tèrmics Regeneratius per eliminar aquests compostos, fent que el seu procés compleixi amb els requisits de la normativa vigent.