Política de qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT

Data: 10/01/2022, Edició 2

L'activitat que es considera conforme a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 és:

Disseny i manteniment de maquinària per a la recuperació de dissolvents.

Comercialització i manteniment de maquinària per al tractament d’emissions.

Instal·lació i manteniment de maquinària per a la detecció de gasos tòxics i explosius.

La declaració de Política recull com a línies mestres:

  1. Compromís a complir els requisits aplicables, inclosos els legals.
  2. Amb anàlisi de context realitzat i a partir de línies estratègiques definides, s’han determinat els objectius de l’empresa els quals s’han difós en tots els nivells de la nostra estructura.
  3. Implantar els indicadors de Qualitat, així com fer un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.

 

  1. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que es poden produir en els processos, eliminant tant com sigui possible i reduint els avaluats.
  2. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en aquest document.
  3. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat a l'empresa.
  4. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, a fi que tingui en compte els canvis a les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit, la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s'estableixin programadament i periòdica.